CENTRUM
HYPERBARICKEJ
MEDICÍNY

Liečba v hyperbarickej komore prebieha pod tlakom 1,5 ATA (čo sa rovná tlaku 15 m pod hladinou mora) a trvá 2 hodiny (120 minút). Pacienti z hygienických dôvodov použivajú vlastnú masku a oblečenie, ktoré si zakúpia pri nástupe na liečbu. HBO môže zásadným spôsobom zmeniť kvalitu života pacienta a v neposlednom rade prinesie aj ekonomický efekt v zmysle zníženia nákladov na liečbu niektorých chronických ochorení.

Zistiť viac

Hyperbarická komora v Nových Zámkoch


Hyperbarická komora

Chceme fungovať pre Vás tak, aby sme Vám – našim pacientom, mohli poskytnúť takú starostlivosť, akú v liečbe svojich chorôb potrebujete. Našim cieľom bolo zriadenie takého hyperbarického centra, aby nemal pacient ani u nás doma menej šancí na uzdravenie ako za našimi hranicami.

Keďže doteraz u nás nebola poskytovaná hyperbarická kyslíková liečba na takej úrovni ako v krajinách Európy, zobrali sme si príklad z centier fungujúcich v ČR a ostatných krajinách Európy. Štruktúru nášho hyperbarického centra sme vytvorili podľa osvedčeného medzinárodného vzoru. Odbornými garantmi liečby v súlade s najnovšími poznatkami hyperbarickej medicíny sú lekári z odborov vnútorné lekárstvo, geriatria, intenzívna medicína, angiológia, pediatria, otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo.

Zistiť viac